Wyoming Saddle, F. Meanea 1883

$850

Watercolour

8 x 10"